wtorek, 3 września 2013

Dofinansowanie na rozwinięcie własnej firmy - jak, skąd, dla kogo?Osoby chcące rozwijać swoją własną firmę mają możliwość uzyskania wsparcia zarówno od rządu, jak i od Unii Europejskiej, do której . Polska należy od 1.04.2004 r.
Przystępując do sojuszu kraj nasz uzyskał możliwość otrzymania pomocy w ramach wspólnotowej polityki regionalnej.  Unia umożliwiła słabiej rozwiniętym państwom członkowskim wsparcie w formie funduszy europejskich. Fundusze te spełniają rolę   zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich.
                Wśród wielu działań i możliwości pomocy od Unii znajdują się między innymi takie, które mają na celu wspieranie osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą. Dla nich przeznaczono środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.
                Kryteria dla osób, które ubiegają się o dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, są dość proste i jasne. Dofinansowania te są skierowane dla osób które w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej. Natomiast mogą starać się o dotację osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu, ale poza granicami kraju.
                Ponadto, osoby starające się o dofinansowanie nie mogą posiadać zaległości w płaceniu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, oraz nie mogą toczyć się przeciwko nim postępowania sądowe, administracyjne i egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.
                O dotację unijną będą mogły starać się zarówno osoby bezrobotne jak i pracujące. Jednakże wybór grupy docelowej zależeć to będzie od instytucji, która realizuje projekt. Jeśli  wybrane zostaną tylko osoby zarejestrowane jako bezrobotne, to osoby pracujące nie będą mogły uzyskać dofinansowania. Instytucja może jednak uwzględnić podczas rekrutacji osoby pracujące, gdyż dotacje maja na celu wspierać osoby w trudnych sytuacjach na rynku pracy.
                 O wsparcie głównie będą mogły starać się osoby  do 25 r. życia, niepełnosprawne, mieszkające w gminach wiejskich i miejsko–wiejskich, mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, osoby zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą, pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby po 45 r. życia.
                Największe dofinansowanie jakie można uzyskać to kwota 40 000 zł. Wysokość kwoty przyznawana jest na podstawie potrzeb jakie wykażemy podczas rekrutacji w projekcie. Często wymagany jest wkład własny, jednak nie zawsze, ponieważ dotacja może być udzielana również w formie zaliczki. Oprócz dotacji przewidziano inne formy wsparcia: doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia firmy, wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej polegające na pomocy finansowej co miesięcznej do kwoty 1 100 zł.
                Aby starać się o dotację należy zgłosić się do właściwych instytucji. Instytucje te przeprowadzają rekrutację, osób które mają uzyskać dofinansowanie, przydzielają kwoty jakie rekrutujący w programie ma uzyskać, a także kontrolują środki  uzyskane z dofinansowania. Instytucjami, które realizują projekty w ramach Działania 6.2 są głównie organizacje pozarządowe, inkubatory przedsiębiorczości, instytucje otoczenia biznesu, instytucje szkoleniowe, samorządy, szkoły wyższe, które w drodze konkursu złożą wniosek o dofinansowanie projektu do wojewódzkiego urzędu pracy w danym regionie.

--- 
Zdjęcie:http://www.termomodernizacja.com.pl/files/Image/AKTUALNOSCI/dotacja/dotacja.jpg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz