poniedziałek, 11 czerwca 2012

Umowa zlecenie czy umowa o dzieło? Zalety i wady.


Mimo, że wiele osób uważa, że nie ma między nimi znaczącej różnicy, w rzeczywistości jednak są to dwie zupełnie odmienne umowy. Kwestie prawne obu umów reguluje Kodeks cywilny (natomiast umowy o pracę - Kodeks pracy). 

Umowa zlecenie
W umowie tej zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności, będącej przedmiotem umowy, dla zleceniodawcy. Przyjmujący zlecenie nie jest odpowiedzialny za jego efekt, ważniejsze od samego winku jest postępowanie w trakcie realizacji umowy.

Wynagrodzenie
Podstawową różnicą w przypadku tych dwóch umów jest wynagrodzenie. Zlecenie nie musi być umową odpłatną, jeżeli tak ustalą strony (brak wynagrodzenia musi wynikać z umowy). Jeśli z zapisu umowy wynika odpłatność za wykonaną pracę, wynagrodzenie należne jest zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia. Wysokość wynagrodzenia zależy od umowy stron.

Wypowiedzenie
Umowa zlecenie może być w każdej chwili wypowiedziana przez każdą ze stron. Wypowiedzenie następuje ze skutkiem natychmiastowym zarówno po stronie zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy.

Zalety:
  • możliwość wybrania miejsca i terminu wykonania zlecenia
  • obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. (Odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne) 

Wady:
  • brak ubezpieczenia społecznego
  • jeśli umowa nie gwarantuje okresu wypowiedzenia pracę można stracić z dnia na dzień

Umowa o dzieło
W tej umowie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania dzieła, które jest przedmiotem umowy, tj. do uzyskania pewnego wyniku swych działań, natomiast zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za wykonane dzieło. Umowa o dzieło jest często nazywana umową rezultatu. Oznacza to tyle, że kiedy podpisujemy umowę o dzieło zobowiązujemy się do wykonania określonego dzieła, wskazanego w umowie. Dzieło to efekt pracy, liczy się rezultat a nie postępowanie w trakcie realizacji umowy. 

Wynagrodzenie
W przypadku umowy o dzieło wynagrodzenie musi być wypłacone i następuje w chwili oddania gotowego dzieła, które było przedmiotem umowy. 

Zalety:
  • brak podporządkowania pracodawcy (praca nie może być wykonywana pod nadzorem)
  • możliwość samodzielnego doboru miejsca i czasu pracy
  • możliwość wykonywania kilku prac jednocześnie na wielu umowach

Wady:
  • nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu
  • brak dostępu do państwowej służby zdrowia
  • brak możliwości skorzystania z zasiłku po ustaniu zatrudnienia 

Umowy cywilnoprawne są atrakcyjne dla pracodawców, ponieważ mogą oni zaoszczędzić na urlopach, nie muszą odprowadzać składek do ZUSu, a rozwiązanie umowy jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku umowy o pracę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz