środa, 9 maja 2012

Wysokość składek ZUS w 2012 r.


Podstawę wymiaru składek pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Składka na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę składa się z dwóch składników – płaconych przez pracodawcę i zatrudnianego.

Wysokości składek wynoszą odpowiednio:

Na ubezpieczenie emerytalne – 19,52 proc. podstawy wymiaru. Po 9,76 proc. opłacają zarówno pracodawca, jak i osoba ubezpieczona.

Na ubezpieczenie rentowe od stycznia 2008 r. do lutego 2012 r.  – wynosiła 6 proc. podstawy wymiaru. Składka ta jest opłacana zarówno przez pracodawcę (4,5 proc.), jak i osobę ubezpieczoną (1,5 proc.). W tym miejscu warto przypomnieć, że z dniem 1 lutego 2012 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie stóp procentowych na ubezpieczenie rentowe. Od lutego 2012 r. składka na ubezpieczenie rentowe została podniesiona o 2 pkt. proc. po stronie pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca opłaca 6,5 proc., a osoba ubezpieczona (pracownik) opłaca nadal 1,5 proc. podstawy wymiaru.

Na ubezpieczenie chorobowe – 2,45 proc. podstawy wymiaru. Składka ta jest w całości finansowana z wynagrodzenia pracownika. 

W przypadku ubezpieczeń wypadkowych stopa procentowa jest zróżnicowana w zależności od typu wykonywanej pracy i wiążącym się z nią ryzykiem. Szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Warto pamiętać, że składka na ubezpieczenie wypadkowe jest również w całości opłacana przez płatnika. Do końca marca 2012 r. wysokość składki wynosiła od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru. Od 1 kwietnia 2012 r. wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe znajduje się w przedziale od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru. 

Składka na Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r. kształtuje się niezmiennie na poziomie  2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składkę te w całości opłaca pracodawca. Fundusz Pracy powstał 1 stycznia 1990 r. jego głównym celem jest łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia. To z jego środków finansowane są takie działania jak: zasiłki dla bezrobotnych, programy przeciwdziałaniu bezrobociu, czy stypendia naukowe. 

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 1 stycznia 2006 r. wynosi 0,10% Składkę nalicza się od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracodawca ma obowiązek co miesiąc opłacać składkę za pracowników. FGŚP powstał 29 grudnia 1993 r. Z jego środków wypłacane są gwarantowane świadczenia dla pracownika w przypadku, gdy pracodawca staje się niewypłacalny. W 2009 r. zostały wprowadzone zwolnienia z odprowadzania składek na FP i FGŚP, które są regulowane stosownymi przepisami.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9,00% podstawy wymiaru.[1]


[1] Na bazie danych ze str. http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35 09.05.2012, 11:47

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz