piątek, 6 kwietnia 2012

Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Oblicza się ją od podstawy wymiaru. 
Co to oznacza w praktyce dla przykładowego Kowalskiego? 

1. Prowadzącego działalność gospodarczą:
Załóżmy, że Kowalski rozpoczął działalność gospodarczą 17 dnia miesiąca kalendarzowego. Mimo rozpoczęcia prowadzenia działalności w trakcie miesiąca, składkę zdrowotną należy naliczyć i opłacić od pełnej podstawy wymiaru, czyli 75 %. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dlaczego 75 %? Ponieważ w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wysokość składki stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 %. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 
Podstawę do obliczenia średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw stanowią dane z ostatniego kwartału roku poprzedniego. W 2011 r. była to kwota 3771,08 zł. Od tej wartości obliczamy dolną granicę podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2012 roku jest 75% wspomnianego powyżej przeciętnego miesięczna wynagrodzenia, czyli 75 % z 3771,08 zł – co wynosi 2828,31 zł. Składka zdrowotna to 9 % podstawy wymiaru, czyli w okresie styczeń - grudzień 2012 r. Kowalski zapłaci 254,55 zł składki zdrowotnej. Składka za grudzień 2011 roku wynosiła 243,39 zł, czyli ponad 11 zł mniej.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS, za określony miesiąc, do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

2. Będącego pracownikiem innego podmiotu gospodarczego niż własny:
Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika jest przychód brutto pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne. Niezmiennie od 1 stycznia 2007 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 %. podstawy wymiaru. Kowalski aby obliczyć swoją składkę na ubezpieczenie zdrowotne musi od przychodu brutto odjąć składki na ubezpieczenie społeczne, a 9% wyniku będzie stanowić wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

3. Ubezpieczającego się dobrowolnie:
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie dobrowolne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli Kowalski opłacający za siebie ubezpieczenie dobrowolnie, również zapłaci 254,55 zł. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podawana jest do publicznej wiadomości na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz