czwartek, 5 stycznia 2012

Rodzaje bezrobocia

Jest wiele rodzajów bezrobocia. Jednym z nich jest bezrobocie strukturalne, którego istotę stanowi brak dostosowania między tym, co ludzie mogliby robić, a tym, na jaki rodzaj pracy istnieje zapotrzebowanie. Bezrobocie strukturalne powstaje również ze względu na rozbieżność pomiędzy lokalizacją miejsca pracy a miejscem zamieszkania bezrobotnych. Miejsca pracy mogą znajdować się gdzie indziej, niż poszukujący pracy pracownicy. Ze względu na niewielką mobilność ludności (np. niechęć do przeprowadzki do miasta i trudności takiej przeprowadzki) oraz wysokie koszty dojazdu osobom takim trudno znaleźć zatrudnienie. Bezrobocie strukturalne występuje także, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla zatrudnienia potrzebnych zasobów pracy.

Bezpośrednim powodem istnienia tego typu bezrobocia są zmiany strukturalne jakie zachodzą w gospodarce. Prowadzą one do zaniku jednych branż i pojawienia się nowych, a to oznacza, iż zanika popyt na jedne zawody i pojawia się na nowe.  
Do powstania bezrobocia strukturalnego przyczynia się również niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, na co składa się  brak zmian w systemie kształcenia bądź tempo wprowadzanych zmian  jest wolniejsze niż postęp technologiczny.

Bezrobocie koniunkturalne jest wywołane spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, który powoduje niski stopień wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw.[1] Poziom popytu jest uzależniony i stale regulowany od wahań koniunktury jakim podlega gospodarka.
Zwalczanie bezrobocia strukturalnego jest o wiele trudniejsze niż koniunkturalnego, bo nie wystarczy obniżyć stóp procentowych,  konieczna jest ingerencja w strukturę społeczną.[2]

Bezrobocie technologiczne wynika z szybkiego postępu technicznego i technologicznego oraz automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych, które mają się przyczynić do oszczędności czasu pracy. Pojawia się, gdy zastosowanie zautomatyzowanych urządzeń produkcyjnych zastępuje pracę żywych ludzi, prowadząc do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku zatrudnienia.
Bezrobocie frykcyjne jest związane ze zmianą zatrudnienia oraz przerwami w zatrudnieniu. Dotyczy ludzi zmieniających zawód, pracę, przenoszących się do innej miejscowości. Jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy. Dotyka np. absolwentów w okresie pomiędzy ukończeniem szkoły a znalezieniem pierwszej pracy.

Szczególną odmianą bezrobocia frykcyjnego jest bezrobocie sezonowe. Dotyczy ono osób wykonujących prace sezonowe, które poza sezonem pozostają bezrobotne ze względu na charakterystykę swojego zatrudnienia. „Jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych”[3]. Ze względu na rodzaj klimatu w Polsce bezrobocie najczęściej spada w sezonie letnim a rośnie w okresie zimowym. Dotyczy szczególnie takich dziedzin jak: budownictwo, turystyka czy uprawa.


[1] http://www.money.pl/gospodarka/inflacjabezrobocie/edukacja/bezrobocie/, 05.01.2012; 12:04
[2] http://www.newsweek.pl/polska/europa-nie-musi-byc-efektywna-za-wszelka-cene,44710,2,1.html, 05.01.2012; 11:25
[3] http://www.money.pl/gospodarka/inflacjabezrobocie/edukacja/bezrobocie/, 05.01.2012; 12:40

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz